Conceptschema Observatieprocedures

https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/observatieprocedure

Browse codelijst preferred label Conceptschema Observatieprocedures type Concept Scheme has top concept Acid volatile sulfide (AVS) - simultaneously extracted metals (SEM) - Ontwerp Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX) in water Algemene richtlijnen monsterneming Ammonium stikstof door destillatie en titratie Ammonium stikstof door manuele spectrofotometrie Ammonium stikstof met behulp van doorstroomanalyse Ammonium stikstof met behulp van ion chromatografie Ammonium- en nitraatstikstof Analysemethoden ter ondersteuning van bodemsaneringswerken Analysemethoden voor afvalstoffen op stortplaatsen Analysemethoden voor houtafval Analysemethoden voor opgewerkte afgewerkte olie Antimoon, arseen en seleen met hydride atomaire absorptie spectrometrie (Hydride-AAS) Apparatuur en Technieken Asbest in gerecycleerde granulaten en bodem Asbest in verhardings-, funderings- en bodemlagen Asrest BBI berekening op basis van op het veld verzamelde macro-invertebraten Bacteriologische analyses op teruggewonnen grondstoffen na de recyclage van wegwerpluiers Bacteriologische analyses van eindproducten bij de verwerking van dierlijke bijproducten Bemonstering van individuele vluchtige organische stoffen in een gasstroom Bemonstering voor afgassen en analyse van CO, CO2, SO2, NOx, O2 en TOC met monitoren Bepaling afmeting zwevende stoffen Bepaling van Clostridium perfringens Bepaling van Kjeldahl-stikstof. Methode na mineralisatie met selenium Bepaling van Legionella in drinkwater en in koeltorenwater Bepaling van Pseudomonas aeruginosa Bepaling van Salmonella spp. Bepaling van ammonium stikstof door destillatie en titratie Bepaling van ammonium stikstof door manuele spectrofotometrie Bepaling van antimoon, arseen en seleen met hydride - atomaire absorptiespectrometrie Bepaling van aromatische amines in water Bepaling van coagulase positieve stafylokokken Bepaling van de alkaliniteit en buffercapaciteit Bepaling van de bezinkbare stoffen Bepaling van de concentratie PER (tetrachlooretheen) in de lucht van textielreinigingsmachines die gebruikmaken van PER als reinigingsmiddel Bepaling van de concentratie aan gasvormige anorganische chloriden in een afgaskanaal, uitgedrukt als HCl Bepaling van de concentratie van gasvormige fluoriden in een afgaskanaal, uitgedrukt als HF Bepaling van de droogrest Bepaling van de elektrische geleidbaarheid Bepaling van de fenolindex met behulp van continue doorstroomanalyse Bepaling van de geselecteerde elementen met inductief gekoppeld plasma - atomaire emissiespectrometrie Bepaling van de massaconcentraties PM10 en PM2,5 in een geleide gasstroom met behulp van tweetraps impactoren Bepaling van de meetonzekerheid bij microbiologische analyses Bepaling van de methyleenblauw actieve substanties (MBAS) index met behulp van doorstroomanalyse Bepaling van de oxideerbaarheid bij warmte Bepaling van de pH Bepaling van de stofvormige fractie van metalen in een gaskanaal Bepaling van de temperatuur Bepaling van de totale hardheid Bepaling van de troebelingsgraad Bepaling van di-2-ethylhexylftalaat en andere ftalaten in oppervlaktewater Bepaling van dioxines en dioxineachtige verbindingen in water Bepaling van elementen met inductief gekoppeld plasma - massaspectrometrie (ICP-MS) Bepaling van enterokokken Bepaling van fenolische verbindingen in water Bepaling van formaldehyde in water Bepaling van ftalaten in water met GC-MS/MS Bepaling van gebromeerde brandvertragers in water Bepaling van glyfosaat en AMPA in water met LC-MS Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik (BZV) na 5 dagen Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) Bepaling van het debiet in controle-inrichtingen voor afvalwater Bepaling van het gehalte NH3 in een gaskanaal Bepaling van het gehalte aan PAK’s Bepaling van het gehalte aan PCDD’s, PCDF’s en dioxineachtige en merker PCB’s Bepaling van het gehalte aan ammonium stikstof met behulp van doorstroomanalyse Bepaling van het gehalte aan ammonium stikstof met behulp van ionchromatografie Bepaling van het gehalte aan nitrietstikstof en nitraatstikstof en de som van beide met behulp van doorstroomanalyse Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en totaal fosfor met behulp van doorstroomanalyse Bepaling van het gehalte aan totaal cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse Bepaling van het gehalte aan vrij cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse Bepaling van het gehalte gasvormig HCN in een gaskanaal Bepaling van het gehalte gasvormig fenol in een gaskanaal Bepaling van het gehalte gasvormig formaldehyde in een gaskanaal Bepaling van het stofgehalte in een gaskanaal Bepaling van het totaal stikstofgehalte na oxidatie tot stikstofdioxiden Bepaling van het totaal stikstofgehalte na oxidatieve digestie met peroxodisulfaat Bepaling van het totale gehalte (som van de stofvormige- en gasvormige fractie) aan metalen in een gaskanaal Bepaling van ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie – ammonium, chloride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat Bepaling van kwik Bepaling van lage gehaltes gasvormig chloor in een gaskanaal Bepaling van matig vluchtige chloorkoolwaterstoffen in water Bepaling van minerale olie in water met gaschromatografie Bepaling van octylfenol, nonylfenol en bisfenol A in afvalwater met behulp van LC-MS/MS Bepaling van opgelost chroom VI in water door ionenchromatografie Bepaling van opgelost en totaal anorganisch gebonden fluoride met doorstroomanalyse Bepaling van opgelost en totaal anorganisch gebonden fluoride met ion selectieve elektrode Bepaling van opgeloste anionen door vloeistofchromatografie. Bepaling van bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat Bepaling van opgeloste zuurstof Bepaling van organofosforpesticiden in water Bepaling van organotinverbindingen in water Bepaling van perfluorverbindingen in water met LC-MS/MS Bepaling van pesticiden in water met GC-MS Bepaling van pesticiden in water met LC-MS Bepaling van petroleumetherextraheerbare stoffen in water Bepaling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen in water Bepaling van tetrachlooretheenextraheerbare stoffen in water met IR-spectrofotometrie Bepaling van totaal kiemgetal Bepaling van totale coliformen en E.coli Bepaling van totale organische koolstof (TOC) en/of de opgeloste organische koolstof (DOC) Bepaling van trichlooramine in zwembadlucht Bepaling van ureum Bepaling van vaste stoffen in suspensie. Methode door filtratie op glasvezelfilter Bepaling van vluchtige organische verbindingen in water Bepaling van water in een gasstroom Bepaling van zeer vluchtige organische stoffen (ZVOS) in emissies met behulp van gaschromatografie Bereiding van extracten en analyseoplossingen Berekening van de saturatie Biogene / petrogene oorsprong van minerale olie verontreinigingen in waterbodem Bodem Bodem - Inleiding Bodemlucht, binnenlucht, omgevingslucht en emissies bij saneringen Bodemvocht CIE 1976 totaal kleurverschil Chroom(VI) in bodem en vaste afvalstoffen Compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming (BOC) Compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming (BOC) Conservering en behandeling van watermonsters Controle bij overschrijding minerale olie in waterbodem en veen De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde alifatische halogeenkoolwaterstoffen met GC-MS De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde aromatische koolwaterstoffen met GC-MS De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde esters en acrylaten met GC-MS De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde ethers met GC-MS De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde glycolethers met GC-MS De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde olefinische koolwaterstoffen met GC-MS De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde paraffinische koolwaterstoffen met GC-MS De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde alcoholen met GC-MS De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde dimethylformamide met GC-MS De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde ketonen met GC-MS Drinkwater Drogen Droogrest in water en eluaten Ecotoxiciteitstest met algen: groei-inhibitietest met de zoetwateralg (Pseudokirchneriella subcapitata) of de mariene alg (Phaeodactylum tricornutum) Ecotoxiciteitstest met bacterie: acute toxiciteit voor de luminescente bacterie (Aliivibrio fischeri) Ecotoxiciteitstest met invertebraten: acute toxiciteit voor de watervlo (Daphnia magna) of het pekelkreeftje (Artemia franciscana) Ecotoxiciteitstest met vissen: acute toxiciteit voor forel (Oncorhynchus mykiss) Ecotoxiciteitstest met vissen: acute toxiciteit voor zebravisembryo (Danio rerio) Elektrische geleidbaarheid Elementen Elementen met atomaire absorptie spectrometrie met grafietoven (ET-AAS) Elementen met inductief gekoppeld plasma atomaire-emissiespectrometrie (ICP-AES) Elementen met inductief gekoppeld plasma massa spectrometrie (ICP-MS) Essentiële kwaliteitsvereisten voor emissiemetingen Extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX) in water Extraheerbare organische halogeenverbindingen in vaste en pasteuze stoffen en olie Fasescheiding Fenol en fenolische koolwaterstoffen Fenolindex Fijnheid Fluoride met ion selectieve electrode Fluoride na hydropyrolyse Formaldehyde met LC-UV Fotometrische bepaling van fluoride mbv een doorstroomanalysesysteem (CFA) Fotometrische bepaling van het totale cyanidegehalte na manuele destillatie Fytotoxiciteit Gecombineerde methode voor de kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde vluchtige organische stoffen met GC-MS Gecombineerde methode voor de kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde vluchtige organische stoffen met GC-MS Gehalte aan steentjes en onzuiverheden Gel permeatie chromatografie (GPC) voor de zuivering van monsterextracten Geleidbaarheid in bodem Gelpermeatiechromatografie (GPC) voor de zuivering van monsterextracten bij de bepaling van organische parameters Granulaten/as en slakken Grondwater Homogeniseren Houtafval In-situ staalname van waterbodem Inleiding, definities en referenties Inleiding, definities en referenties Ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie – ammonium, chloride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat Ionenbalans - Ontwerp Kiemkrachtige zaden Kjeldahlstikstof Kleigehalte (pipetmethode van Robinson-Köhn) Kleigehalte (pipetmethode van Robinson-Köhn) Kwalitatieve GC screening Kwalitatieve vaststelling en kwantitatieve bepaling van geur en smaak Kwaliteitseisen voor analysemethoden Kwaliteitseisen voor de analysemethoden Kwik Kwik Luier- en incontinentiematerialen MMIF berekening op basis van op het veld verzamelde macro-invertebraten Maximale beschikbaarheid voor uitloging van anorganische componenten Medicijnresten en hormonen in luiermateriaal Meetonzekerheid Meetonzekerheid Meetplaats in het gaskanaal Meststof en bodemverbeterend middel Methaan, ethaan en etheen in grondwater Methoden voor algemene anorganische testen Methoden voor bepaling van anionen Methoden voor bepaling van elementen Methoden voor bepaling van kationen Methoden voor bepaling van somparameters Methoden voor de bepaling van anionen Methoden voor de bepaling van elementen Methoden voor de bepaling van groepsparameters Methoden voor de bepaling van kationen Meting ter plaatse van temperatuur, pH, elektrische geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, vrije chloor en gebonden chloor Meting van afgastemperatuur Meting van gassnelheid en volumedebiet in een gaskanaal Minerale olie met GC/FID Minerale olie met GC/MS Minimale monstergrootte voor heterogene stoffen Monsterconservering en -bewaring Monstername van eindproducten bij de verwerking van dierlijke bijproducten Monstername van water via een peilput, inclusief conservering en transport Monsterneming van macro-invertebraten en verwerking van de monsters Monsterneming voor bepaling van asbest in bodemlagen Monsterneming voor de bepaling van asbest in gerecycleerde granulaten Monsterneming voor de bepaling van asbest in verhardings- en funderingslagen Monsternemingstechnieken (vloeibare) pasteuze materialen Monsternemingstechnieken vaste materialen Monsternemingstechnieken vloeistoffen Monstervoorbehandeling ter plaatse NH3 rendementsbepaling van luchtwassers bij stalsystemen Natchemische bepaling van SOx in een gaskanaal Nitrietstikstof en nitraatstikstof en de som van beide met behulp van doorstroomanalyse Ogenblikkelijke monstername (aan kraan) vanwater voor menselijke consumptie Ogenblikkelijke monstername (schepmonster) van water. Olie en vetten Onderzoek en bepaling van kleur Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - aqua regia ontsluiting Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - aqua regia ontsluiting Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - salpeterzuurontsluiting Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - salpeterzuurontsluiting Ontsluitingsmethode voor de bepaling van elementen in bodem, vaste en pasteuze materialen Ontsluitingsmethode voor olie Opgelost chroom VI door vloeistofchromatografie Opgeloste anionen - bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat - door vloeistofchromatografie Opgeloste zuurstof Oplosmiddelen aspecifiek Oplosmiddelen specifiek Oppervlaktewater Organische screening Organische screening met GC/MS Organische screening: Leidraad voor de identificatie van organische verbindingen in water met behulp UHPLC-HRMS Organische stof en koolstofgehalte Organochloorpesticiden in bagger- en ruimingsspecie Organochloorpesticiden, polychloorbifenylen en hogere chloorbenzenen Organofosforpesticiden en triazine-type herbiciden met GC/MS Passieve staalnametechnieken voor grondwater Pentachloorfenol en benzo(a)pyreen in houtafval Per- en polyfluorverbindingen (PFAS) Petroleumkoolwaterstoffen Polyaromatische koolwaterstoffen, organochloorpesticiden, polychloorbifenylen en hogere chloorbenzenen met gaschromatografie-tandem massaspectrometrie (GC-MS/MS) Polychloorbifenylen en chloorbenzenen in bodemverbeterend middel en meststof Polychloorbifenylen in oliën Polychlorodibenzo-p-dioxines en polychlorodibenzofuranen in bodem en afvalstoffen Polychlorodibenzo-p-dioxines en polychlorodibenzofuranen in bodem en waterbodem met GC-MS/MS Polycyclische aromatische koolwaterstoffen Polycyclische aromatische koolwaterstoffen en minerale olie in bodemverbeterend middel en meststof Potentiometrische bepaling van opgelost en in zuur milieu oplosbare sulfiden Prestatiekenmerken Prestatiekenmerken Procedure voor het nemen van een verzamelmonster Purgeerbare organische halogeenverbindingen (POX) in water Redoxpotentiaal (veldmeting) Referenties Rekenvoorbeelden Rijpheidsgraad (zelfverhittingstest) Schema's en praktijkvoorbeelden Sedimentgehalte Shredder Specifieke bepaling van kationische surfactanten in water met LC- MS Specifieke bepaling van niet-ionogene surfactanten in water met LC-am-MS Spectrofotometrische bepaling van opgelost en in zuur milieu oplosbare sulfiden Staalname bentonietslib Staalname van hopen/partijen bodemmaterialen Stabiliteit met gesloten respirometer Steekvastheid Stenen en bodemvreemde materialen in uitgegraven bodem Stookwaarde bij constante druk TCE extraheerbare (apolaire) stoffen met IR Toestelinstellingen van GC-MS/MS bij de bepaling van organische parameters Totaal cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse Totaal organisch koolstofgehalte (TOC) Totaal organische koolstof (TOC), opgeloste organische koolstof (DOC) en niet-purgeerbare organische koolstof (NPOC) Totale stikstof Tributyltin in bodem, waterbodem, sediment, bagger- en ruimingsspecie Uitloging van anorganische componenten met de kolomproef voor bouwstof Uitloging van anorganische componenten met de kolomproef voor stortplaats Uitloging van anorganische componenten met de tweestapsschudtest Uitloging van anorganische componenten uit bodemmaterialen met de enkelvoudige schudproef Uitloging van anorganische componenten uit granulaire materialen en slib met de enkelvoudige schudtest Uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolithische materialen met de diffusieproef Vaste deel van de aarde Veiligheidsmaatregelen Verkleinen deeltjesgrootte Verkleinen monstergrootte en deelmonstername Verzadigde hydraulische geleidbaarheid - Ontwerp Vlampunt Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas op fijnkorrelige granulaire materialen Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas op granulaire materialen Vluchtige minerale olie Vocht/droogrest Vochtkarakteristiek (pF curve) - Ontwerp Volumedichtheid Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten door een erkend laboratorium Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten door een erkend laboratorium Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten door een erkend laboratorium Vrije cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse Waterbodem Watergehalte (volgens Karl Fischer) Watergehalte en droogrest Wateroplosbaar gedeelte Zahn-Wellens test op afvalwaters: bioelimineerbaarheid van DOC en toxiciteit na 7 tot 28 dagen behandeling Zuurtegraad Zuurtegraad en elektrische geleidbaarheid Zwavel en halogenen Zwavel en halogenen na zuurstofverbranding in gesloten bom pH in bodem en waterbodem is in scheme is top concept in scheme rootResource isDefinedBy Via content negotiation https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/observatieprocedure.jsonld https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/observatieprocedure.nt https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/observatieprocedure.rdf https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/observatieprocedure.ttl page https://data.omgeving.vlaanderen.be/doc/conceptscheme/observatieprocedure.html